Buy the Paperback Algo++ Book at SoftUni

Dec 12th, 2015

The book “Programming = ++Algorithms;” is available for purchase as paperback edition:

The Programming=++Algorithms book is available for free download

Feb 10th, 2013

The “Programming=++Algorithms;” book is now available for free download as PDF. Everyone who speaks Bulgarian could benefit from the free non-commercial edition of this highly-valuable book on algorithms and competitive programming.

Book examples source code is available in C, C# and Java

Dec 1st, 2012

New Facebook page for the book

Jan 24th, 2011

Programming = ++Algorithms; has now it’s official Facebook page:

Everyone is welcome to join and start some discussions!

Preslav Nakov awarded the John Atanasoff award by the President of Bulgaria Georgi Parvanov (Oct 2003)

Dec 22nd, 2003

Bulgaria's President Presents "John Atanassoff" AwardBulgaria’s President Georgi Parvanov presented for the first time the yearly John Atanassoff award given for special achievements in the filed of computer engineering. The first laureate of the prestigious award is Preslav Nakov from the town of Veliko Tarnovo. Parvanov announced the setting up of the award in October. He also said that it will be presented annual to young Bulgarians that showed great achievements in the computers and informative technologies. In the beginning of October Bulgaria’s President Georgi Parvanov led a special ceremony to inaugurate a monument of the modern computer inventor Bulgaria-descended John Atanasoff. John Atanasoff Junior was also present at the ceremony. John Atanasoff, who is son of a Bulgarian immigrant from Bulgaria’s village of Boyadjik in the Yambol Region, built the world’s first electronic digital computer at US Iowa State University during 1937-42 together with his assistant Clifford Berry. Their creation incorporated several major innovations in computing including the use of binary arithmetic, regenerative memory, parallel processing and separation of memory and computing functions.

Second edition available: See list of stores

Sep 1st, 2003

Main stores and resellers

Main reseller: Software University

All other resellers are no longer available.

Interview with Panayot Dobrikov (BG, 2003)

Jul 20th, 2003

Panayot DobrikovРазговор с Панайот Добриков, един от авторите на книгата “Програмиране = ++Алгоритми;”

Ще успее ли Java да се нало­жи като основен език за прог­рамиране и ще измести ли С++? Кой ще е езикът за прог­рамиране на този век?

За това дали ще се наложи -тя вече се е наложила. Всички сме свидетели на множество ус­пешни Java продукти, все още работата като “Java програмист” е една от най-често предлагани­те и търсените. За бъдещето не­щата са доста несигурни. Несъм­нено Microsoft ще положи мак­симални усилия да наложи .NET платформата си, докато “Java ак­циите” на Sun в последните две години падат, подобно на акции­те на Веа – най-известния appli­cation сървър. Java пазарът обаче все още е стабилен и аз не очак­вам това да се промени скоро. Но като цяло – нашият призив към читателите, както и на стра­ниците на книгата, е винаги да започват от техниките на програ­миране и технологиите. Това е нещо непреходно и винаги ще бъде полезно на всеки, незави­симо какъв ще бъде езикът на бъдещето. Нещо като физиката и математиката. Аналогията на пръв поглед може да се стори странна, но аз мога да споделя някои свои наблюдения: СЕО-то (Хенинг Кагерман) на една от най-големите софтуерни компа­нии в момента (с над 10 000 developer-a) е доктор и профе­сор по физика, а повечето от С-level позициите са заети от хора с Ph.D. по математика. Моето виждане е, че фундаменталната наука, която едновременно те “прави умен” и те държи в тече­ние със съвременните компю­търните технологии, са именно алгоритмите, техниките за прог­рамиране, дрри на теоретично ниво. Горното, допълнено с мал­ко практика и опит, може да направи “желязно” бъдещето на всеки, който има достатъчно нерви и интелект да се занимава с подобни неща.

Какво значи за теб е-свят?

За себе си мога да кажа, но това не се покрива много със стандартните дефиниции на е-свят. Няма да разглеждам въпро­са в аспекта на това как Интер­нет, и компютърните технологии изобщо, се ползват в работата, бизнеса, индустрията, а по-ско­ро в личния живот. От тази глед­на точка може би основият “фий-чър” на е-света е забавлението и в днешно време технологиите предлагат много в тази насока: информация от всякакъв род (програмата на кината, курса на долара, онлайн варианти на много вестници, пиратски копия на най-новите книги, филми, му­зика, игри), лекции, статии…. Не по-маловажни са и интерактив­ните начини за комуникация – ICQ, IRC, форумите. За някои хора последното е много по-важно дори и от реалният свят. За мен всичко това има смисъл единствено ако се допълва от ре­алността. Например, след като си приказвал с 16 годишна уче­ничка по ICQ, най-нормалното е да я поканиш на бар и у вас. Иначе, ако чатът се проточи пре­калено дълго и остане само он­лайн, ползата е точно такава, каквато ако си бил гледал телеви­зия през това време.
Няма смисъл да сравнявам алтернативите да имаш пет биб­лиотеки с 500 книги и това да си ги подредиш в PDF-и по фолдери. Или да пазиш и гледаш 200 филма на HDD вместо на видео­касети. Повечето Интернет сайтове вече станаха толкова “ум-ни”, че почти нямат алтернатива (Google – където вече можеш да намериш всичко, със заявки почти на “естествен” език; Research Index на NEC и онлайн библиотеките със статии за тези, които се занимават с наука; голе­мите портали за новини, където информацията често е по-акту­ална и по-обективна от конвен­ционалните медии; и т.н.).
Аз лично през последните ня­колко години прекарвам време­то си почти изцяло пред РС-то. Това е един от най-успешните начини да подредиш света на своя десктоп, така че да ти бъде възможно най-полезен. Никога не се разделям с лаптопа си – в офиса, у нас, на плажа. Новите модели на Sony, които имат поч­ти джобен формат и тежат 800 грама, могат да се ползват прак­тически навсякъде – дори в авто­буса или пък на гърба на жена си.

Към коя област на компю­търната информатика си се на­сочил?

Ами по-скоро бих казал, че вече съм се “продал” почти изця­ло на софтуерния бизнес. На на­чина, по който се правят и про­дават продукти (а не проекти). В компанията, в която работя, мо­жеш да се отдадеш на това, и аз го правя. Разбира се, все още много ми харесва да се занима­вам и с теоретична информатика и го правя винаги, когато ми ос­тане време. Поддържам контак­ти с много познати в големите световни университети и покрай “как е?” често се запалвам да се занимавам и с теория. Преслав сега е в Бъркли и след книгата все още пишем заедно (попу­лярни статии в български списа­ния, имаме планове и за конфе­ренции). Преслав е изключите­лен човек, не само в това, с кое­то се занимава, но и като приятел. Живяхме две години заедно в Студентски град и това бяха две от най-полезните и забавни години в живота ми. Така че пок­рай него мисля, че трудно ще се отделя напълно от теоретичната информатика.
За конкретните области – тех­ники за програмиране, съвре­менни течения в теоретичната информатика: online алгоритми; разпределени и клиент-сървър технологии – доколкото може да се говори за наука там – в тази област по-скоро съчетавам прак­тиката с теорията; нерешени за­дачи в компютърната информа­тика; традиционно известни и интересни области – NP задачи и ефективни методи за решаване­то им (евристични алгоритми, приближени алгоритми), графи, ефективни структури от данни

Being bestseller :-)

Mar 20th, 2003